Twój doradca: Sylwia Szczepaniak kom. +48 604 943 658, tel. +48 22 480-85-08|sylwia.szczepaniak@rezerwacjaszkolen.pl

Bhp, czy komuś to jeszcze potrzebne?

     Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych    szkoleń w tym zakresie.

Warto przypomnieć, że pracownik powinien przejść wstępne szkolenie BHP, a po upływie odpowiedniego czasu szkolenie okresowe, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie.

  • wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych- poprzez poznanie przepisów i zasad BHP potrzebnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
  • prawidłowe postępowanie w sytuacjach awaryjnych- poprzez zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
  • umiejętność udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom na terenie zakładu pracy.
    Należy zaznaczyć, że programy poszczególnych rodzajów szkolenia BHP opracowane dla określonych grup stanowisk określa pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty, w oparciu o ramowe programy szkolenia stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

        Źródło: Infor.pl

2018-02-22T12:15:49+00:00 Luty 22nd, 2018|kursy zawodowe, szkolenia|0 Comments

Leave A Comment