Twój doradca: Sylwia Szczepaniak kom. +48 604 943 658, tel. +48 22 480-85-08|sylwia.szczepaniak@rezerwacjaszkolen.pl

Rodo a kamery w pracy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), nałożyła na przedsiębiorców restrykcyjny obowiązek dotyczący przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym także w stosunku do swoich pracowników. Zaczęto się zastanawiać czy monitoring w zakładzie pracy jest legalny? czy potrzebna jest zgoda pracowników? A co w przypadku, gdy pracownik takiej zgody nie wyrazi?
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000), która w art. 111 dodała nowe regulacje do kodeksu pracy (art. 222 i 223), ostatecznie rozstrzygnęła tą kwestię. Monitoring z miejscu pracy jest legalny.

Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby monitorować swoich pracowników?

Pracodawca może legalnie wprowadzić monitoring, ale tylko jeżeli ma to jakiś cel, „(…)jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”. W innych przypadkach jest to zabronione. Pracodawca nie może umieszczać kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie celu, sposobu i zakresu monitoringu.
Oprócz powyższego, pracodawca jest zobowiązany poinformować bezpośrednio pracowników o wprowadzeniu monitoringu w ciągu 2 tygodni przed jego uruchomieniem, a w przypadku nowych pracowników poinformować na piśmie, przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Należy pamiętać o oznaczeniu terenu objętego monitoringiem za pomocą znaków graficznych. Oznaczenia te muszą się pojawić najpóźniej dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Jak długo pracodawca może przetrzymywać nagrania z monitoringu?

RODO jasno określa, że nagrania zawierają dane osobowe pracowników pracodawca może je przetwarzać jedynie do celów, dla których zostały zebrane. Maksymalny okres przechowywania nagrań to 3 miesiące od daty nagrania. Wyjątkiem jest nagranie służące jako dowód w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji okres ich przechowywania wydłuża się do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 3 miesięcy nagrania się niszczone.

Czy pracodawca może kontrolować e-maile swoich pracowników?

Wydawać by się mogło, że prywatne maile ze służbowej skrzynki mailowej to prywatna i indywidualna sprawa pracownika, otóż nić bardziej mylnego. Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych z 25 maja 2018 roku pozwala pracodawcy na legalny monitoringu poczty elektronicznej pracownika. Zgodnie z art. 223 k.p., pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Tak samo jak w przypadku monitoringu wizyjnego, wprowadzenie monitoringu poczty elektronicznej powinno być poprzedzone odpowiednimi regulacjami w aktach wewnątrzzakładowych oraz podane w odpowiedniej formie do wiadomości pracownikowi.

mojafirma.infor.pl

2018-06-15T15:29:26+00:00 Czerwiec 15th, 2018|ustawy i rozporządzenia|0 Comments

Leave A Comment